Ochrona danych

1. Ochrona danych osobowych w skrócie
Informacje ogólne
Poniższe informacje przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe stanowią wszystkie dane, poprzez które można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się poniżej.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez Administratora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony (Impressum).

Jak gromadzimy Państwa dane?
Z jednej strony, Państwa dane są zbierane poprzez dostarczenie nam tych informacji. Mogą to być np. dane, które Państwo wprowadzają do formularza kontaktowego. Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego używamy twoich danych?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego funkcjonowania strony. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do swoich danych?
W każdym momencie mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Pytania w tej sprawie oraz wszelkie inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skierować do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Mają Państwo również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Analityka i narzędzia stron trzecich
Podczas wyświetlania tej strony internetowej można statystycznie ocenić Państwa zachowania podczas surfowania. Dzieje się tak głównie w przypadku plików „cookies” oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można jej prześledzić. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i Państwa możliwości sprzeciwu można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych
Administratorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym mogą być Państwo zidentyfikowani. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to się odbywa i w jakim celu. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa więc pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca osoby odpowiedzialnej
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
Aleksandra Ufnal
Barbarossastr. 9
10781 Berlin
Telefon: 0049 15204661757
E-Mail: aleksandra.ufnal@gmail.com

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp. ).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Wcześniejszą zgodę można wycofać w dowolnym momencie przesyłając do na wiadomość mailową w dowolnej formie. To wycofanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu wycofania.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 RODO).

Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu państwa danych osobowych z powodów wynikających z państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku Państwa sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO).
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu, państwa dane osobowe nie będą później wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw w rozumieniu art. 21 ust. 2 rodo).

Prawo do złożenia skargi się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżania.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W przypadku złożenia wniosku o bezpośrednie przekazanie danych innemu administratorowi danych, zostanie ono dokonane tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Usuwanie i poprawianie informacji
W ramach obowiązujących przepisów prawnych, mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:
– W przypadku zakwestionowania poprawności danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat, zazwyczaj potrzebujemy czasu na zbadanie tej kwestii. Na czas trwania przeglądu, mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia. Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale potrzebują ich Państwo do dochodzenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usuwania. W przypadku wniesienia sprzeciwu na podstawie Art. 21 Ust. 1 RODO, należy uwzględnić Państwa i nasze interesy. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy są nadrzędne, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
– Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą – poza ich przechowywaniem – być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Formularz kontaktowy
Jeśli wyślą Państwo do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z tego formularza, łącznie z danymi kontaktowymi, które tam będą podane, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania jak również do wykorzystania w przypadku dalszych zapytań. Nikomu nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody. Przetwarzanie tych danych opiera się na Art. 6 Ust. 1 Lit.. b RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym rozpatrywaniu skierowanych do nas zapytań (Art. 6 Ust. 1 Lit. f RODO) lub za na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (Art. 6 Ust. 1 Lit. a RODO), jeśli zostaliście Państwo o to poproszeni.
Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofną Państwo zgodę na ich przechowywanie lub cel ich przechowywania przestanie być aktualny (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem.
Jeżeli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozwiązania Państwa problemu. Nie będziemy nikomu przekazywać tych danych bez Państwa zgody. Przetwarzanie tych danych opiera się na Art. 6 Ust. 1 Lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wykonania działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (Art. 6 Ust. 1 Lit. a RODO) i/lub na zasadzie naszych uzasadnionych interesów (Art. 6 Ust.. 1 litr. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.
Dane przesłane nam przez Państwa zawarte w prośbach o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofną Państwo zgodę na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu rozpatrywania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Sporządzono na podstawie:
e-recht24.de